Ford-Airco.jpg

√  Diagnose

√  Lekdetectie

√  Lekreparatie

√  Condensor vervangen

√  Vullen

Vraag en antwoord

FAQs - Vraag en antwoord
 • Jaarlijks kan tot circa 10 % van het koudemiddel verloren gaan.
 • De olievoorziening van de compressor kan niet langer worden gegarandeerd.
 • Door vocht in het systeem kunnen dure repara-ties noodzakelijk zijn.

In tegenstelling tot wat veel autofabrikanten zeggen, heeft de voer-tuigairconditioning wel degelijk onderhoud nodig. Jaarlijks verliest het systeem tot circa 10 % van het koudemiddel op natuurlijke wij-ze door diffusie van slangen en verbindingselementen. Daardoor wordt het koelvermogen al na drie jaar merkbaar minder. Boven - dien dient het koudemiddel dat door de airconditioning circuleert als transportmedium voor de eveneens in het systeem aanwezige olie. Deze olie heeft de airconditioningcompressor nodig voor de smering. Wanneer het systeem te weinig koudemiddel bevat, be - staat het gevaar dat de compressor onvoldoende wordt gesmeerd.

Dit kan ertoe leiden dat de compressor geheel uitvalt. De kosten van de reparatie daarvan kunnen oplopen tot maar liefst 1000 €.

Dit kan worden voorkomen door de airconditioninginstallatie jaar-lijks te laten controleren. Het koudemiddel neemt via de slangen ook vocht op van buiten. Een deel van dit vocht kan worden vast-gehouden door de filterdroger van de airconditioning. De verzadi-gingsgraad is echter na een bedrijfsduur van ongeveer 2 jaar be - reikt. Wanneer de droger niet regelmatig wordt vernieuwd, kan het hoge vochtgehalte in het systeem corrosie veroorzaken. Dit resul-teert in overmatige slijtage en mechanische beschadiging van de systeemonderdelen. Ook bestaat het gevaar dat het expansieven-tiel bevriest. Dit kan leiden tot ernstige bedrijfsstoringen of zelfs tot het uitvallen van de airconditioninginstallatie.

Hoge reparatiekosten kunnen worden voorkomen door de filter/ - droger regelmatig te vernieuwen.

 • Door de verzameling van bacteriën, schimmels en andere micro-organismen op de verdamper kan een muffe geur ontstaan en kunnen allergi-sche reacties worden opgeroepen.

De verdamper is ingebouwd onder het dashboard en geïntegreerd in het ventilatiesysteem. Deze moeilijk toegankelijke plaats biedt met zijn donkere en vochtige omgeving de ideale omstandigheden voor het ontstaan van bacteriën, schimmels en micro-organismen. De basis hiervoor wordt gevormd door vuildeeltjes uit de omge-vingslucht die blijven plakken op de lamellen van de verdamper. Deze ongewenste smetstoffen komen via het ventilatiesysteem in het gehele voertuiginterieur terecht. Bij veel mensen veroorzaken deze smetstoffen allergische reacties (niezen, hoesten, tranende ogen). Door de micro-organismen ontstaat tevens een muffe, on - aangename geur.

Door de verdamper regelmatig te desinfecteren worden de aan-wezige micro-organismen langdurig geweerd. Een professioneel uitgevoerde desinfectie is ongevaarlijk voor de gezondheid.

 • Doordat de luchtdoorlatendheid van het inte-rieurfilter bij langer gebruik steeds verder afneemt, moet het filter regelmatig worden ver-vangen. Dit wordt ook door de voertuigfabri-kanten voorgeschreven.
 • Door een verstopt interieurfilter kan de ventilatormotor defect raken.
 • Beslagen ruiten worden vaak veroorzaakt door een vuil filter.
 • Muffe geuren kunnen ook uit het interieurfilter afkomstig zijn.

Het interieurfilter bestaat normaal gesproken uit een microvezel-vlies dat stof, vuil en pollen uit de lucht filtert. Bij een actief-kool - interieurfilter worden tevens gasvormige schadelijke stoffen (kool-waterstofverbindingen, ozon) tegengehouden. Wanneer u bedenkt dat per uur tot 300 kubieke meter buitenlucht door het filter stroomt, kunt u zich voorstellen dat de „verzadigingsgraad“ na ongeveer een jaar resp. 15.000 kilometer is bereikt en dat het filter moet worden vervangen. Wanneer dit niet gebeurt, neemt de luchtdoorvoercapaciteit af. De motor van de interieurventilator wordt hierdoor sterker belast en kan in extreme situaties kapot gaan door oververhitting. Een ander gevolg van een vervuild filter is het beslaan van de ruiten door de te vochtige lucht in het interieur. De vuildeeltjes die door het filter worden tegengehouden reageren in de loop van de tijd met de luchtvochtigheid. Bij een te oud filter kan dit resulteren in het ontstaan van onaangename geuren.

 • De filter/droger onttrekt vocht en vuildeeltjes aan het koudemiddel in de airconditioningin-stallatie en beschermt deze daardoor tegen beschadigingen

Een deel van het vocht kan worden vastgehouden door de filter/droger van de airconditioning. (Afhankelijk van het systeem wordt de filter/droger ook wel accumulator genoemd.) De verzadi-gingsgraad is echter na een bedrijfsduur van ongeveer 2 jaar be - reikt. Wanneer de filter/droger niet regelmatig wordt vernieuwd, veroorzaakt het hoge vochtgehalte in het systeem corrosie. Dit resul-teert in overmatige slijtage en mechanische beschadiging van de sys-teemonderdelen. Ook bestaat het gevaar dat het expansieventiel bevriest. Dit kan leiden tot ernstige bedrijfsstoringen of zelfs tot het uitvallen van de airconditioninginstallatie.

 •  Sneller vermoeid raken bij hitte
 •  Concentratievermogen neemt af
 •  Reactietijd neemt toe
 •  Risico op ongevallen stijgt

Wetenschappelijke studies tonen aan, dat bij een stijgende tempera-tuur het concentratievermogen afneemt en het lichaam sneller ver-moeid raakt. Gelijktijdig neemt de reactietijd toe. Daardoor stijgt het risico op ongevallen aanzienlijk. De airconditioning in de auto brengt de temperatuur van het interieur omlaag tot een aangenaam niveau en ontvochtigt tevens de lucht. De inzittenden voelen zich hierdoor behaaglijk. En het reactie- en concentratievermogen blijven op deze manier langer optimaal

 • Slangen zijn waterdampdoorlatend.
 • De meeste oliesoorten die met het koudemid-del in de airconditioninginstallatie circuleren zijn hygroscopisch (vochtaantrekkend). 

Hoewel de slangen van de airconditioning uit verschillende lagen bestaan, zijn deze nooit 100 % gasdicht. Op dezelfde manier waar-op koudemiddel door de slangen in de buitenlucht terechtkomt, dringt waterdamp (luchtvochtigheid) van buiten door de slang naar binnen. De olie die met het koudemiddel door de slangen circu-leert, is hygroscopisch en houdt dit vocht vast.

 • Verschil in de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Verschillende definitie van aircocheck, aircoservice, enzovoort.

De deels aanzienlijke prijsverschillen tussen verschillende aanbieders van een aircocheck of aircoservice zijn het gevolg van de verschillen in de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden. De veel gebruikte begrippen „-check“, „-service“, „-onderhoud“ en „-test“ zijn niet uni-form gedefinieerd. Daardoor ontbreken bij een aantal aanbieders bij-voorbeeld complete werkzaamheden, wat vanzelfsprekend tot een gunstigere prijs leidt. De verschillende aanbiedingen kunnen pas wor-den vergeleken wanneer de testmethoden, de uitgevoerde werk-zaamheden en de eventueel vervangen onderdelen identiek zijn.

 • Nee, de ervaring toont aan dat regelmatig onderhoud van de airconditioninginstallatie het ontstaan van schade en dientengevolge dure reparaties voorkomt.

Tot een aantal jaar geleden was men van mening dat een aircondi-tioninginstallatie een gesloten systeem is dat geen onderhoud nodig heeft. In de loop van de tijd heeft men echter vastgesteld, dat door het natuurlijke verlies van koudemiddel het koelvermogen sterk daalt en dat er een gevaar bestaat dat de compressor wordt beschadigd. Hetzelfde geldt voor te veel vocht in de airconditio-ninginstallatie (zie ook: „Waarom heeft een airconditioninginstallatie onderhoud nodig?“). Daarnaast zijn de investeringskosten voor serviceapparatuur en -gereedschap in de laatste jaren sterk gedaald, waardoor het inmiddels voor vrijwel ieder garagebedrijf economisch interessant is airconditioningreparaties en aircoservice aan te bieden. Ook het milieuaspect mag niet worden onderschat. Tegenwoordig is iedereen er zich van bewust dat het ontsnappen van airco-koudemiddel door een defecte (lekkende) of slecht onderhouden (verhoogd brandstofverbruik) airconditioninginstalla-tie schadelijk is voor het milieu.

Consumenten worden hieromtrent dan ook uitgebreid geïnfor-meerd door zowel de media als de voertuig – en onderdelenindus - trie en garagebedrijven.

 • Het koudemiddel wordt afgetapt.
 • De droger wordt vervangen (om de 2 jaar).
 • Vocht wordt met een vacuümpomp uit het systeem verwijderd.
 • Alle onderdelen worden visueel gecontroleerd. De verbindings- en aandrijfelementen en de bedrading van de bedieningselementen worden gecontroleerd.
 • De airconditioninginstallatie wordt opnieuw gevuld met de door de fabrikant voorgeschre-ven hoeveelheid koudemiddel.
 • Het interieurfilter wordt gecontroleerd/ - vervangen (jaarlijks resp. om de 15.000 km).
 • Het complete systeem wordt gecontroleerd op functioneren en dichtheid.
 • De resultaten van de afzonderlijke controle-stappen worden gedocumenteerd.

 • Als oorzaak komen een verouderd interieur-filter en/of een vervuilde verdamper in aanmerking.

De vuildeeltjes die door het interieurfilter worden tegenge-houden reageren in de loop van de tijd met de luchtvochtigheid. Bij een te oud filter kan dit resulteren in het ontstaan van onaangename geuren. Door de verzameling van bacteriën, schimmels en andere micro-organismen op de verdamper, kan een muffe geur ontstaan en kunnen allergische reacties worden veroorzaakt. Dit probleem kan worden opgelost resp. worden voorkomen door het filter regelmatig te vervangen en de verdamper geregeld te desinfecteren.

(Meer informatie vindt u onder: „Waarom moet de airconditioning-installatie regelmatig worden gedesinfecteerd?“ en „Waarom is het noodzakelijk dat het interieurfilter...?“)

Aanbieding € 50,- *

Werkzaamheden,

 • Visuele inspectie.
 • Leeghalen, eventueel lektest (druk en vacuum), vacumeren, olie bij vullen, vullen met R134a.

 • * (inhoud t/m 500 Gram) Elke 100 gr. meer € 7,50 extra. 
 • * UV injecteren € 5,-

Indien het systeem niet gerepareerd kan of mag worden breng ik een klein bedrag in rekening.

Aircodiploma400